Ponúkame Vám kvalitné komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby. Poskytujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy, vypracovanie daňových priznaní.
Výhody externého vedenia účtovníctva

 • Úspora mzdových nákladov za vlastného účtovníka
 • Úspora za účtovný softvér a kancelárske zariadenia
 • Úspora za školenia a odbornú literatúru
 • Nezabudnete na žiadny termín

Prioritou našej spoločnosti je vybudovať si dlhodobý vzťah s klientom, založený na vzájomnej dôvere, kvalitnej spolupráci a diskrétnosti.
Prenechajte vedenie účtovníctva na nás a môžete sa sústrediť už len na svoje podnikanie.

Podvojné účtovníctvo

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH
 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie – vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvahu, výkaz ziskov a strát, cash flow a poznámky účtovnej závierky)
 • Odoslanie daňových priznaní na daňový úrad

Jednoduché účtovníctvo

 • Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH
 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie - vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh ( výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )
 • Odoslanie daňových priznaní na daňový úrad

Spracovanie miezd

 • Výpočet miezd
 • Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Zápočtové listy

Evidencia majetku

 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy
 • Spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • Evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku

V rámci vedenia účtovníctva v našej firme je ekonomické a daňové poradenstvo bezplatné. Pre ostatné firmy ponúkame ekonomické a daňové poradenstvo spoplatnené podľa druhu výkonu.

Ceny vedenia účtovníctva prispôsobujeme osobitne každej firme. Cenu nastavíme tak, aby pokrývala všetky služby, ktoré Vám poskytujeme a zároveň tak aby bola pre Vás čo najvýhodnejšou.

V prípade záujmu o cenovú kalkuláciu pre Vašu firmu nás prosím kontaktujte.